26.04.2018 01:30
Հայ|
 
 
Նրանք տղամարդկանցից խելացի են. Թոփ 10 գործարար կանայք (լուսանկարներ)
 Նրանք տղամարդկանցից խելացի են. Թոփ 10 գործարար կանայք


Չնայած այն բանին, որ խոշոր կորպորացիաների կին ղեկավարների թիվը մեծ չէ, նրանք, ովքեր հայտնվում են ղեկավար պաշտոններում, ցուցաբերում են այնպիսի ֆինանսական արդյունքներ, որ հետևում են թողնում տղամարդ մրցակիցներին:

Անցյալ ֆինանսական տարում վիճակագրական հարցումներ են անցկացվել ամերիկյան 500 խոշոր ընկերություններում: Կին ղեկավարների միջին եկամուտը, որոնք աղյուսակում 19-ն են, կազմել է 11,1 միլիոն դոլար: Ինչ վերաբերում է  մնացած 481 տղամարդկանց, ապա նրանց եկամուտը միջինը կազմել է 9,8 մլն դոլար: Ստացվում է, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող կանայք  տղամարդ ղեկավարներից 13 տոկոսով ավելի շատ գումար են աշխատել:

Tata.ru-ն կազմել է խոշորագույն կորպորացիաները ղեկավարող ամենախելացի, նպատակասլաց, հաջողակ և հարուստ կանանց վարկանիշային աղյուսակը:

 Իրեն Ռոզենֆել

Kraft-ի գլխավոր տնօրենն է (2006 թվականից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 21,944,694 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,540,712 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 9,688,181 դոլար

 Դեբրա Կաֆարո

Топ-10 самых успешных женщин

Ventas-ի գլխավոր տնօրենն է (1999 թվականից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 18,498,830 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 915,000 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 14,525,000 դոլար

Ինդրա Նույի

Топ-10 самых успешных женщин

PepsiCo-ի գլխավոր տնօրենն է (2009-ի հունվարից 2011-ի սեպտեմբեր)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 16,369,535 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,584,615 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 9,481,359 դոլար

 Մեգ Ուիթման

Топ-10 самых успешных женщин

Hewlett-Packard-ի գլխավոր տնօրենն է (2011-ի սեպտեմբերից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 16,518,930 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 16,146,331 դոլար

 Քերոլ Բարթց

Топ-10 самых успешных женщин

Yahoo-ի գլխավոր տնօրենն է  եղել (մինչև 2011-ի սեպտեմբեր)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 16,369,535 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 735,025 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 12,015,587 դոլար

 Էլեն Կուլման

Топ-10 самых успешных женщин

DuPont-ի գլխավոր տնօրենն է (2009-ի հունվարից)  

Ընդհանուր եկամուտը՝ 15,926,631դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,332,500 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 7,991,927դոլար

 Անջելա Բրելի

Топ-10 самых успешных женщин

WellPoint-ի գլխավոր տնօրենն է (2007-ի հունիսից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 13,258,142 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,144,000 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 10,000,522 դոլար

 Ուրսուլա Բյորնս

Топ-10 самых успешных женщин

Xerox-ի գլխավոր տնօրենն է (2009-ի հունիսից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 12,902,607 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,100,000 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 7,500,106 դոլար

 Քերոլ Մեյրովից

Топ-10 самых успешных женщин

TJX Companies-ի գլխավոր տնօրենն է (2007-ի հունվարից)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 11,087,649 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,320,000 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 708,954 դոլար

 Պատրիցիա Վոերց

Топ-10 самых успешных женщин

Archer Daniels Midland-ի գլխավոր տնօրենն է (2006-ի ապրիլ)

Ընդհանուր եկամուտը՝ 11,079,862 դոլար

Աշխատավարձը և հավելավճարները՝ 1,540,712 դոլար

Շահույթը բաժնետոմսերից և օպցիոններից՝ 9,688,181 դոլար ՀՀ Նախագահը ցավակցական հեռագիր է հղել Ֆլորա Մարտիրոսյանի ընտանիքինԵՐԵՎԱՆ, 20 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանի ընտանիքին՝ երգչուհու անժամանակ մահվան կապակցությամբ: Ինչպես«Արմենպրես»-ին փոխանցեցին ՀՀ Նախագահի մամլո գրասենյակից, հեռագրում, մասնավորապես, ասված է.

«Մեծ ցավով տեղեկացա Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, սիրված երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի անժամանակ մահվան մասին: Ինձ համար, նաև մեր երգարվեստի համար, սա որքան անսպասելի, նույնքան ցավալի կորուստ է: Ֆլորա Մարտիրոսյանի երգն իսկապես ազգային էր ու ժողովրդական: Նրա հավաքած դահլիճները հայրենիքում և սփյուռքում խոսում են նրա մեծ ժողովրդականության մասին, որ նա արժանիորեն վաստակել էր որպես ինքնատիպ երգչուհի և հայ արվեստագետ: Խորին ցավակցություն եմ հայտնում Ֆլորա Մարտիրոսյանի հարազատներին, մերձավորներին և նրա արվեստի մեծաթիվ երկրպագուներին»:Калининградские власти предлагают упростить сертификацию янтарных изделийПра­ви­тель­ство Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти пред­ла­га­ет упро­стить сер­ти­фи­ка­цию ян­тар­ных из­де­лий. Об этом со­об­щил ре­ги­о­наль­ный ми­нистр по про­мыш­лен­ной по­ли­ти­ке, раз­ви­тию пред­при­ни­ма­тель­ства и тор­гов­ли Дмит­рий Че­ма­кин, вы­сту­пая на ра­бо­чей груп­пы по во­про­сам та­мо­жен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния на тер­ри­то­рии Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти.

"Речь не идет о со­зда­нии в Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти тран­зит­ных то­вар­ных по­то­ков, свя­зан­ных с этой ка­те­го­ри­ей то­ва­ров. Су­ще­ству­ю­щие огра­ни­че­ния се­рьез­но пре­пят­ству­ют преж­де все­го раз­ви­тию внут­рен­ней пе­ре­ра­бот­ки ян­та­ря, из­го­тов­ле­нию и про­дви­же­нию юве­лир­ных из­де­лий на рос­сий­ский и за­ру­беж­ный ры­нок, - со­об­щил Че­ма­кин. - На­при­мер, для то­го, что­бы про­ве­сти в Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти меж­ду­на­род­ную вы­став­ку, про­дук­ция долж­на прой­ти оформ­ле­ние за пре­де­ла­ми ре­ги­о­на, в Москве. Кро­ме то­го за­тра­ты на вы­воз соб­ствен­ной про­из­ве­ден­ной про­дук­ции у ка­ли­нин­град­ских ма­сте­ров су­ще­ствен­но вы­ше чем у их кон­ку­рен­то­в".

По мне­нию ми­ни­стра, этот во­прос ва­жен для раз­ви­тия от­рас­ли. "Ос­нов­ную до­бав­лен­ную сто­и­мость в ян­тар­ной от­рас­ли, как и в лю­бой дру­гой, со­зда­ет про­дук­ция пе­ре­ра­бот­ки сы­рья. Мы со­зда­ем со­вре­мен­ную вы­ста­воч­ную ин­фра­струк­ту­ру, объ­еди­ня­ем пе­ре­ра­бот­чи­ков в круп­ные про­фес­си­о­наль­ные объ­еди­не­ния, на­ме­ре­ны про­во­дить меж­ду­на­род­ные вы­став­ки и фо­ру­мы. По­это­му на­де­ле­ние со­от­вет­ству­ю­щей ком­пе­тен­ци­ей ре­ги­о­наль­но­го ак­циз­но­го по­ста и упро­ще­ние ад­ми­ни­стри­ро­ва­ния пе­ре­ме­ще­ния про­дук­ции, от­ве­ча­ет ин­те­ре­сам раз­ви­тия ре­ги­о­на", - убеж­ден Че­ма­кин.

Он не ис­клю­ча­ет, что воз­мож­но ча­стич­ное ре­ше­ние это­го во­про­са. "По­треб­но­сти в тран­зит­ном по­то­ке из­де­лий с со­дер­жа­ни­ем драг­ме­тал­лов и кам­ней нет. Но фи­зи­че­ская воз­мож­ность вво­за и вы­во­за та­ких из­де­лий, долж­на быть предо­став­ле­на", - за­явил ми­ни­стр.

Та­к­же ра­бо­чая груп­па по та­мо­жен­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию рас­смот­рит во­прос по упро­ще­нию оформ­ле­ния при вы­во­зе про­дук­ции с со­дер­жа­ни­ем ян­та­ря и юве­лир­ных из­де­лий на осталь­ную тер­ри­то­рию Рос­сии и Та­мо­жен­но­го со­ю­за. В на­сто­я­щее вре­мя ка­ли­нин­град­ские пред­при­ни­ма­те­ли при вы­во­зе та­ких из­де­лий авиа­транс­пор­том вы­нуж­де­ны оформ­лять сер­ти­фи­кат про­ис­хож­де­ния и про­во­дить экс­пер­ти­зы.

"Та­кой сер­ти­фи­кат оформ­ля­ет­ся в тор­го­во-про­мыш­лен­ной па­ла­те. Вре­мя и за­тра­ты на его по­лу­че­ние су­ще­ствен­ны. Хо­тя по фак­ту он не яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мым до­ку­мен­том для пе­ре­ме­ще­ния то­ва­ров. 90 про­цен­тов про­мыш­лен­но до­бы­ва­е­мых за­па­сов ян­та­ря и 100 про­цен­тов ис­поль­зу­е­мо­го в ре­ги­о­не ян­та­ря-сыр­ца на­хо­дят­ся на тер­ри­то­рии Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти, а дра­го­цен­ные ме­тал­лы и кам­ни за­пре­ще­ны к по­ме­ще­нию под та­мо­жен­ный ре­жим "сво­бод­ной та­мо­жен­ной зо­ны". Кро­ме то­го, за­кон­ность обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и из­де­лий под­твер­жде­на ор­га­на­ми Про­бир­но­го над­зо­ра", - под­черк­нул Че­ма­кин.

Он так­же на­пом­нил, что ка­ли­нин­град­ские ян­тар­щи­ки, же­ла­ю­щие пе­ре­вез­ти свои из­де­лия в дру­гие рос­сий­ские ре­ги­о­ны, вы­нуж­де­ны по­ми­мо де­кла­ри­ро­ва­ния, предо­став­лять ко­пии пас­пор­тов, вы­пис­ку из тру­до­вой книж­ки и штат­но­го рас­пи­са­ния пред­при­я­тия и иные до­ку­мен­ты, не­свой­ствен­ные внут­рен­не­му то­ва­ро­обо­ро­ту.                         www.jewellerynews.ru

Նախորդը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
Հաջորդը
Վեբ դիզայն և ծրագրավորում` ZXQ-systems|

free counters