20.10.2017 03:05
Հայ|
 
 


Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկնոջ մտահղացմամբ և էսքիզով պատրաստվել է արվեստի գլուխգործոց

Ռիտա Սարգսյան
Հայաստանի Առաջին տիկին

 Ռիտա Սարգսյան
Հայաստանի առաջին տիկին

Օրիորդական ազգանունը` Դադայան

Ռիտա Ալեքսանդրի Սարգսյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 6-ին, Ստեփանակերտ քաղաքում, զինծառայողի ընտանիքում:

Ավարտելով Ստեփանակերտի Ա. Գրիբոյեդովի անվան հ.3 միջնակարգ դպրոցը` Ռիտա Սարգսյանը ստացել է երաժշտական կրթություն եւ աշխատել մանկապարտեզում` որպես երաժշտության ուսուցչուհի:Հայաստան տեղափոխվելուց հետո չի աշխատել:

Ունի երկու դուստր, մեկ թոռնուհի եւ երկու թոռնիկ:

Գործունեություն

Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինը բարեգործական աշխատանք է ծավալում արվեստի եւ առողջապահության ոլորտներում: Ռիտա Սարգսյանը հանդիսանում է «Նվիրիր կյանք» բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահ, ինչպես նաև` «Արմավենի» բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահ:

 Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և տիկին Ռիտա Սարգսյանն  Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա են գտնվել «Երևան շոու-2013» ոսկերչական միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը: Միջոցառումը տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության որոշմամբ ամրագրված մասնագիտական տոնին՝ Ոսկերչի ազգային օրվան հաջորդող օրը:

 Հանրապետության Նախագահը շրջել է ցուցահանդեսի տաղավարներով, դիտել հայրենական և արտերկրյա հարյուր քսանհինգ ընկերությունների կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերը, ոսկերչական արտադրության սարքավորումներն ու գործիքները, շրջայցի ընթացքում ցուցահանդեսի մասնակիցների հետ զրուցել ոլորտի խնդիրների և զարգացման հետագա ծրագրերի մասին։

 Ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանին ներկայացրել են, որ նախատեսված է անցկացնել «Ոսկերչական ճյուղի արդի վիճակը. խնդիրներ և հեռանկարներ» խորագրով համաժողովը, որի ընթացքում «Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության» (AJA) նախագահ Գագիկ Գևորգյանը կներկայացնի միության՝ Երևանում ոսկերչական ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նախագիծը: 

www.president.am

Համաժողովում կներկայացվի նաև «Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության» նորաստեղծ հետազոտական Հայ ոսկերիչների հիմնադրամը:

 Սարգիս Սահակյան`  Ոսկերիչ-ձևավորող, Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս ոսկերչական արվեստի ճանաչված վարպետ, անկրկնելի անհատականությամբ օժտված անձնավորություն:

Սարգիս Սահակյանի գործերը ցուցադրվել են Ռուսաստանում, Հոլանդիայում, Բելգիայում, Շվեյցարիայում, Հունգարիայում, Հնդկաստանում, ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում: Դրանք մշտապես ներկայացվում են Հայաստանի թանգարաններում և Մոսկվայի դեկորատիվ-կիրառական արվեստների թանգարանում: Աշխատանքների մի մասը տեղ է գտել ոսկերիչ-ձևավորողի անհատական հավաքածուներում:   

Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկնոջ մտահղացմամբ և էսքիզով պատրաստվել է արվեստի գլուխգործոց: Հատկանշական է այն, որ ՏԻԿԻՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ ԹՈՌՆԻԿԸ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ: Կյանքի խորհրդանիշը համարվող և Սարգիս Սահակյանի կողմից  Ֆաբերժեի ոճով պատրաստված Շքեղ՝ Բարձրաճաշակ, գունային համաչափ երանգներով, ընտիր, թանկարժեք քարերով և գեղարվեստական  էմալով պատված Ձվի վրա կանգնել է Արագիլը՝ մանուկների հեքիաթային, բարի հերոսը, կտուցին Փոքրիկ Բալիկ: Իսկ  ՀԵՔԻԱԹԸ  շարունակվում է:  Հրաշք Ձուն բացվում է: Ներսում արծաթյա Օրօրոցն է՝ Փոքրիկ ՌԻՏԱՅԻ հանգստավայրը և ՏԱՏԻԿԻ Նվերը՝արծաթյա Մանյակ, Գունային համահունչ, Հինգ Շքեղ Քարերով:  

 Կենտրոնում ՄԵՐ ՏԵՐ ԵՎ ՓՐԿԻՉ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԽԱՉԸ: ԽԱՉԻՑ ձախ Առաջին Տիկնոջ Թոռնիկի Անվան առաջին երկու տառերն են՝ Ռ. Ի. , աջ կողմում՝ Տ. Ա. , ՌԻՏԱ:  Իսկապես որ ՀՐԱՇՔ ՄՏԱՀՂԱՑՈՒՄ, ոսկերչական արվեստի ճանաչված Վարպետ Սարգիս Սահակյանի Փայլուն կատարմամբ:

 Իսկ ԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՇՔԸ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ է: ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵԶ և ՔՈ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ: 

 Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկնոջ մտահղացմամբ և էսքիզով պատրաստված  արվեստի գլուխգործոցը՝ ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ՁՈՒՆ 

   ԵՎՍ ՄԵԿ ՀՐԱՇՔ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՄԱՐԻԱՄԸ 

  Գագիկ Սարգսյան

В 2014 году выйдет в свет каталог «забытых» армянских ювелирных украшений

 Фонд Все­мир­ной ас­со­ци­а­ции ар­мян­ских юве­ли­ров (Armenian Jewellers Foundation – AJF) сов­мест­но с Рос­сий­ским эт­но­гра­фи­че­ским му­зе­ем (Санкт-Пе­тер­бург) на­ме­ре­ны опуб­ли­ко­вать в 2014 го­ду ка­та­лог юве­лир­ных укра­ше­ний, от­но­ся­щих­ся к на­ча­лу 20 ве­ка. Как со­об­щил в бе­се­де с PanARMENIAN.Net ру­ко­во­ди­тель Фон­да AJF, пред­се­да­тель Ас­со­ци­а­ции юве­ли­ров Ка­на­ды, ос­но­ва­тель и ди­рек­тор меж­ду­на­род­ной ком­па­нии NISHI PEARLS Пьер Аке­лян, дан­ный ка­та­лог бу­дет при­уро­чен к 100-ле­тию Ге­но­ци­да ар­мян.


Исто­рия укра­ше­ний, хра­ня­щих­ся в му­зее и не пред­став­лен­ных об­ще­ствен­но­сти до сих пор, свя­за­на с де­пор­та­ци­ей ар­мян со сто­ро­ны Осман­ской им­пе­рии. Пред­ста­ви­тель му­зея – рос­си­я­нин ев­рей­ско­го про­ис­хож­де­ния, в 1916 го­ду, ко­гда Ге­но­цид все еще про­дол­жал­ся, по­се­тил Ван и Вас­пу­ра­кан, где на­хо­ди­лись рос­сий­ские вой­ска, при­об­рел в боль­шом ко­ли­че­стве укра­ше­ния, ко­то­рые при­над­ле­жа­ли ар­мя­нам, пе­ре­дав их в Рос­сий­ский эт­но­гра­фи­че­ский му­зей.

По­сле ре­во­лю­ции 1917 го­да укра­ше­ния хра­ни­лись в под­ва­лах, поз­же о них со­вер­шен­но за­бы­ли. В про­шлом го­ду ин­фор­ма­ция об этих из­де­ли­ях по­сту­пи­ла в пра­ви­тель­ство Ар­ме­нии, ко­то­рое не­мед­лен­но свя­за­лось со Все­мир­ной ас­со­ци­а­ци­ей ар­мян­ских юве­ли­ров (AJA). «Мы сра­зу от­ре­а­ги­ро­ва­ли на эту ин­фор­ма­цию и при­бы­ли в Му­зей, по­сколь­ку од­но­вре­мен­но об этом ста­ло из­вест­но и ту­рец­кой сто­ро­не, ко­то­рая хо­те­ла «при­брать» к ру­кам эти бо­гат­ства», - ска­зал Пьер Аке­лян, под­черк­нув, что в при­над­леж­но­сти этих укра­ше­ний ар­мя­нам нель­зя и со­мне­вать­ся: на них яс­но вид­ны над­пи­си на ар­мян­ском язы­ке.

 В рас­по­ря­же­нии Рос­сий­ско­го эт­но­гра­фи­че­ско­го му­зея на­хо­дят­ся не­сколь­ко сот из­де­лий, из­го­тов­лен­ных из се­реб­ра и зо­ло­та. Зна­чи­тель­ная их часть от­но­сит­ся к ат­ри­бу­там одеж­ды, в том чис­ле по­я­са, а так­же ри­ту­аль­ные при­над­леж­но­сти. Для пред­став­ле­ния в ка­та­ло­ге бу­дут ото­бра­ны са­мые луч­шие эк­зем­пляры. Пла­ни­ру­ет­ся, что ти­раж ка­та­ло­га со­ста­вит по­ряд­ка 5000 эк­зем­пля­ров. «Мы долж­ны ис­поль­зо­вать все воз­мож­ные ви­ды свя­зи, что­бы пред­ста­вить все­му ми­ру из­де­лия ар­мян­ских юве­ли­ров», - под­черк­нул он.

AJF так­же ра­бо­та­ет над сбо­ром ис­то­ри­че­ских фак­тов о том, что ар­мян­ские юве­ли­ры ис­по­кон ве­ков из­го­тов­ля­ли укра­ше­ния для пра­ви­те­лей раз­ных стран в раз­ные ве­ка. Бо­га­тое ис­то­ри­че­ское на­сле­дие юве­лир­но­го де­ла пред­сто­ит со­брать во­еди­но.

28-30 ок­тяб­ря в Спор­тив­но-кон­церт­ном ком­плек­се им. Ка­ре­на Де­мир­чя­на в Ере­ва­не со­сто­я­лась III Меж­ду­на­род­ная юве­лир­ная вы­став­ка «Yerevan Show-2013», ор­га­ни­зо­ван­ная Все­мир­ной ас­со­ци­а­ци­ей ар­мян­ских юве­ли­ров (AJA).

Ар­ме­ния яв­ля­ет­ся един­ствен­ной стра­ной, где День Юве­ли­ра, от­ме­ча­е­мый в по­след­нее вос­кре­се­нье ок­тяб­ря, яв­ля­ет­ся го­су­дар­ствен­ным празд­ни­ком.

 Це­лью Меж­ду­на­род­ной юве­лир­ной вы­став­ке «Yerevan Show-2013» ста­ло по­вы­ше­ние по­пу­ляр­но­сти ар­мян­ских юве­лир­ных из­де­лий во всем ми­ре. Бо­лее 120-ти ма­сте­ров юве­лир­но­го де­ла из 23-х стран ми­ра, в част­но­сти, из стран СНГ, Ита­лии, Фран­ции, Ин­дии, Тур­ции, США, Ка­на­ды, пред­ста­ви­ли юве­лир­ные из­де­лия из дра­го­цен­ных и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, жем­чуж­ные и ко­рал­ло­вые укра­ше­ния, ча­сы, би­жу­те­рия, а так­же обо­ру­до­ва­ние и ин­стру­мен­ты, ис­поль­зу­е­мые в юве­лир­ном де­ле. Вы­став­лен­ные эк­зем­пля­ры сви­де­тель­ству­ют о том, что ар­мян­ские юве­ли­ры ста­ра­ют­ся сле­до­вать ми­ро­вым тен­ден­ци­ям мо­ды.

 Ос­но­ван­ная в 1997 го­ду Все­мир­ная ас­со­ци­а­ция ар­мян­ских юве­ли­ров (AJA) при­зва­на объ­еди­нить ар­мян­ских юве­ли­ров со все­го ми­ра для раз­ви­тия юве­лир­ной про­мыш­лен­но­сти. AJA име­ет ре­ги­о­наль­ных пред­ста­ви­те­лей на за­пад­ном и во­сточ­ном по­бе­ре­жьях США, в Ев­ро­пе, Ближ­нем Во­сто­ке и в Ар­ме­нии.

Специальное обручальное кольцо считает годы в браке

 Российский ювелир Владимир Маркин, основатель ювелирной лаборатории Markin, выпустил обручальное кольцо, с помощью которого можно отмечать годовщины свадьбы.

Кольцо называется «Спираль» и представляет собой закрытую с обеих концов и открытую с внешней стороны трубку из розового золота, в которую заключены темные шарики, изготовленные из нитрида кремния. Этот материал — род прочной керамики, который, подобно золоту, не растворяется в кислотах — азотной, серной и соляной. Каждый шарик символизирует один год, прожитый в браке: предполагается, что в очередную годовщину свадьбы владелец или владелица будет добавлять по шарику с помощью отвертки, продающейся в комплекте с украшением.

Учитывая, что твердые шарики из нитрида кремния получаются в результате обжига при температуре 1500-1700°C, они как нельзя лучше символизируют и трудности, совместно пережитые супругами, и неослабевающий жар их взаимного чувства. Создатель кольца оптимистично относится к брачным перспективам своих клиентов, прилагая к кольцу стеклянный флакон с шариками, которых достаточно для того, чтобы отметить бриллиантовую свадьбу.


Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014

  
Пышное убранство Зимнего дворца, романтика Царского Села и величие российских императриц стали тем вдохновением, которое воплотили в золоте ювелиры Axenoff Jewelry, создав великолепные драгоценности зима 2014.

Имперская Россия

Ювелир Петр Аксенов продолжает восхищать нас своими необыкновенными творениями из белого золота, которым место — только лишь в шкатулке императрицы. Даже одну из рекламных кампаний он обыграл в духе империализма, рассказав нам историю 15-летней Софии Августы Фредерики фон Анхальт-Цербстской, которую все мы знаем под именем Екатерины Второй.

Этой зимой бренд Axenoff Jewelry презентовал коллекцию драгоценностей, полную дворцовой вычурности и истинно русской страсти к драгоценным камням. Мы оценили разнообразие моделей украшений, вошедших в серию. Ювелиры украсят модниц не только привычными серьгами и кольцами, но и подвесками, брошами и, главное, — тиарами. Отметим, что многие светские львицы Москвы для Бала дебютанток выбрали тиары именно от Axenoff Jewelry.

В сезоне зима 2014 золотых дел мастера предлагают нам носить бриллианты, жемчуг, топазы, рубины, изумруды, аквамарины.

Дополните и Вы свой зимний look драгоценностями, созданными для истинных цариц.

 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014
 •  Драгоценности в русском стиле: новая коллекция зима 2014


Crystalline Jewellery: Кристально ясно

 
Crystalline Jewellery — дело рук двух давних подруг: Киры Похитон и Елены Косенковой. Помимо огромной любви к полудрагоценным камням и минералам их объединяет и общее модное прошлое. Кира в свое время работала издателем VOGUE, а Елена — директором отдела моды Tatler. Задавшись когда-то вопросом об идеальном украшении для себя, как это часто случается с профессионалами нашей сферы, девушки решили предложить подобное миру. 

Так и появилась концепция марки украшений, которая окрепла и обрела уникальные черты в процессе выбора сырья, которым стали кристаллы самоцветов и полудрагоценных камней в друзах и жеодах. Все украшения произведены вручную в итальянских мастерских. Первая коллекция, центральными камнями которой являются аметист и несколько разновидностей кварца, получила название в честь основы основ минералогии, теоретического инструмента классификации минералов — кристаллической системы.
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно


Uncommon Matters: Непростые материи

  
Марке Uncommon Matters, созданной дизайнером Амели Рих, только-только исполнилось пять лет. Однако украшения, созданные под этим именем, выглядят как работы из мастерской, существующей гораздо дольше, как минимум — с начала семидесятых прошлого века. За внешней вопиющей простотой скрыт невероятно сложный технологический процесс.

Пусть эти браслеты и кольца выглядят ультрасовременно или даже слегка футуристично — на самом деле они являются делом не машины, а рук человеческих. Металл и оникс отполированы вручную, а вставки из стекла и фарфора, с первого взгляда похожие на эмаль или черненый металл, сделаны по самым традиционным технологиям производства. 

Дизайн украшений Uncommon Matters простой и агрессивный — здесь нет места случайным формам. Однозначная симметрия и четкая структура каждого украшения впечатляет так, словно в основе — не малая форма, но застывшая энергия.

Приобрести пару распадающихся на тонкие и плоские кольца перстней, серьги-брусочки или браслет, структура которого очень напоминает химическую решетку, можно в магазине «Кузнецкий Мост 20».
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи


Նախորդը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
Հաջորդը
Վեբ դիզայն և ծրագրավորում` ZXQ-systems|

free counters