26.04.2018 01:30
Հայ|
 
 


Crystalline Jewellery: Кристально ясно

 
Crystalline Jewellery — дело рук двух давних подруг: Киры Похитон и Елены Косенковой. Помимо огромной любви к полудрагоценным камням и минералам их объединяет и общее модное прошлое. Кира в свое время работала издателем VOGUE, а Елена — директором отдела моды Tatler. Задавшись когда-то вопросом об идеальном украшении для себя, как это часто случается с профессионалами нашей сферы, девушки решили предложить подобное миру. 

Так и появилась концепция марки украшений, которая окрепла и обрела уникальные черты в процессе выбора сырья, которым стали кристаллы самоцветов и полудрагоценных камней в друзах и жеодах. Все украшения произведены вручную в итальянских мастерских. Первая коллекция, центральными камнями которой являются аметист и несколько разновидностей кварца, получила название в честь основы основ минералогии, теоретического инструмента классификации минералов — кристаллической системы.
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно
 •  Crystalline Jewellery: Кристально ясно


Uncommon Matters: Непростые материи

  
Марке Uncommon Matters, созданной дизайнером Амели Рих, только-только исполнилось пять лет. Однако украшения, созданные под этим именем, выглядят как работы из мастерской, существующей гораздо дольше, как минимум — с начала семидесятых прошлого века. За внешней вопиющей простотой скрыт невероятно сложный технологический процесс.

Пусть эти браслеты и кольца выглядят ультрасовременно или даже слегка футуристично — на самом деле они являются делом не машины, а рук человеческих. Металл и оникс отполированы вручную, а вставки из стекла и фарфора, с первого взгляда похожие на эмаль или черненый металл, сделаны по самым традиционным технологиям производства. 

Дизайн украшений Uncommon Matters простой и агрессивный — здесь нет места случайным формам. Однозначная симметрия и четкая структура каждого украшения впечатляет так, словно в основе — не малая форма, но застывшая энергия.

Приобрести пару распадающихся на тонкие и плоские кольца перстней, серьги-брусочки или браслет, структура которого очень напоминает химическую решетку, можно в магазине «Кузнецкий Мост 20».
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи
 •  Uncommon Matters: Непростые материи


YEREVAN SHOW 2013 OCTOBER 28 - 30 ` ՆՈՅ ՖԻՐՄԱՆ Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության Ոսկերչի ազգային օրվա շրջանակում անցկացվող «Երևան շոու-2013» ոսկերչական միջազգային ցուցահանդեսում

   ՆՈՅ ՖԻՐՄԱ

 
 
     
 
 
           
 
                

СЛАВА ЗАЙЦЕВ В ГАЛА ПОКАЗЕ ПУШНО-МЕХОВОГО СОЮЗА.

 16 ноября 2013 г. в ЮД «Эстет» состоится Гала-показ авторских коллекций ведущих российских дизайнеров, использующих в своих коллекциях мех. Откроет дефиле мэтр отечественной индустрии моды — маэстро Вячеслав Зайцев, задав высокий эстетическим тон всему вечеру.

Слава Зайцев в гала показе Пушно-мехового союза.jpg

Эстафету красоты на подиуме подхватят Модный дом Kussenkovv, бренды «Екатерина», «Леон- Элит» и другие известные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Казахстана и Турции. Каждая из них покажет эксклюзивные модели, отражающие современное направление моды меховой верхней одежды.

Всего в программе примут участие более 100 авторских работ. Вашему вниманию будут представлены эксклюзивные коллекции моделей ручной работы, сочетающие в себе новейшие тенденции мировой моды и российской меховой индустрии из шкурок соболя, норки, каракуля и других ценных видов меха.

Слава Зайцев в гала показе Пушно-мехового союза.jpg

В программе — розыгрыш изысканных украшений от Ювелирного дома «Эстет».

Целью проекта является позиционирование России как одного из законодателей меховой моды с многовековыми национальными традициями, а также развитие дизайнерского искусства в мехе.

Гостями показа будут руководители и специалисты предприятий отечественной и зарубежной пушно-меховой индустрии, политическая и бизнес-элита, представители средств массовой информации.

ՏԻԿԻՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ ԹՈՌՆԻԿԸ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ

  Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկնոջ մտահղացմամբ և էսքիզով պատրաստվել է արվեստի գլուխգործոց:
 Հատկանշական է այն, որ ՏԻԿԻՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ ԹՈՌՆԻԿԸ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ: 

  Կյանքի խորհրդանիշը համարվող և Սարգիս Սահակյանի կողմից  Ֆաբերժեի ոճով պատրաստված Շքեղ՝ Բարձրաճաշակ, գունային համաչափ երանգներով, ընտիր, թանկարժեք քարերով և գեղարվեստական  էմալով պատված Ձվի վրա կանգնել է Արագիլը՝ մանուկների հեքիաթային, բարի հերոսը, կտուցին Փոքրիկ Բալիկ

  Իսկ  ՀԵՔԻԱԹԸ  շարունակվում է:  Հրաշք Ձուն բացվում է: Ներսում արծաթյա Օրօրոցն է՝ Փոքրիկ ՌԻՏԱՅԻ հանգստավայրը և ՏԱՏԻԿԻ Նվերը՝ արծաթյա Մանյակ, Գունային համահունչ, Հինգ Շքեղ Քարերով: Կենտրոնում ՄԵՐ ՏԵՐ ԵՎ ՓՐԿԻՉ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԽԱՉԸ: ԽԱՉԻՑ ձախ Առաջին Տիկնոջ Թոռնիկի Անվան առաջին երկու տառերն են՝ Ռ. Ի. , աջ կողմում՝ Տ. Ա. , ՌԻՏԱ

   Իսկապես որ ՀՐԱՇՔ ՄՏԱՀՂԱՑՈՒՄ, ոսկերչական արվեստի ճանաչված Վարպետ Սարգիս Սահակյանի Փայլուն կատարմամբ: Իսկ ԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՇՔԸ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ է: ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵԶ և ՔՈ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ:

    ԵՎՍ ՄԵԿ ՀՐԱՇՔ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՄԱՐԻԱՄԸ 

  Գագիկ Սարգսյան

Огонь скоро будут добывать из воды


Не сек­рет, что мно­гие го­рю­чие га­зы, при­ме­ня­е­мые в про­мыш­лен­но­сти, до­воль­но опас­ны при транс­пор­ти­ров­ке и лю­бая не­бреж­ность в хра­не­нии чре­ва­та по­жа­ра­ми, а то и взры­ва­ми из-за вы­со­кой вос­пла­ме­ня­е­мо­сти. Аль­тер­на­ти­вой «го­рюч­ке» мо­жет стать… обык­но­вен­ная во­да. К та­ко­му вы­во­ду при­шли раз­ра­бот­чи­ки про­ек­та SafeFlame, со­об­ща­ет ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ский пор­тал Inpress.ua.

Про­пан, аце­ти­лен и дру­гие го­рю­чие га­зы, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в со­вре­мен­ных сва­роч­ных го­рел­ках, пре­крас­но де­ла­ют свое де­ло. Но из-за вы­со­чай­шей ог­не­опас­но­сти все они не­без­опас­ны да­же при хра­не­нии и транс­пор­ти­ров­ке. Каж­до­му бал­ло­ну, за­пол­нен­но­му лег­ко­вос­пла­ме­ня­ю­щим­ся га­зом, тре­бу­ет­ся осо­бое вни­ма­ние.

То ли де­ло во­да! Она уж точ­но не не­сет ни­ка­кой по­жар­ной опас­но­сти, а меж­ду тем имен­но из обыч­ной во­ды на­ме­ре­ны по­лу­чать вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ное пла­мя раз­ра­бот­чи­ки про­ек­та SafeFlame, в фи­нан­си­ро­ва­нии ко­то­ро­го участ­ву­ет Ев­ро­пей­ское со­об­ще­ство, со­об­ща­ет ре­сурс Naked science.

Что­бы во­да «ста­ла го­рю­чей», к ней при­дет­ся при­ло­жить уси­лие — точ­нее, элек­три­че­ский ток, под дей­стви­ем ко­то­ро­го нач­нет­ся элек­тро­лиз с об­ра­зо­ва­ни­ем сво­бод­ных кис­ло­ро­да и во­до­ро­да. Их смесь и по­да­ет­ся че­рез ин­жек­тор го­рел­ки, ко­то­рый поз­во­ля­ет кон­тро­ли­ро­вать со­от­но­ше­ние двух га­зов. Это поз­во­ля­ет по­лу­чать не­об­хо­ди­мое для ря­да за­дач окис­ля­ю­щее пла­мя, пе­ре­на­сы­щен­ное кис­ло­ро­дом, или, на­о­бо­рот, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щее, обед­нен­ное им. Тем­пе­ра­ту­ра и дли­на ог­нен­но­го язы­ка кон­тро­ли­ру­ют­ся про­стой ре­гу­ли­ров­кой си­лы то­ка, ко­то­рый по­да­ет­ся для элек­тро­ли­за.

Од­ной из слож­но­стей по­ка оста­ет­ся сто­и­мость элек­тро­ли­ти­че­ской ячей­ки: для эф­фек­тив­но­го раз­де­ле­ния кис­ло­ро­да и во­до­ро­да тре­бу­ет­ся ис­поль­зо­вать не­де­ше­вые пла­ти­но­вые ка­та­ли­за­то­ры. Впро­чем, ав­то­ры SafeFlame ак­тив­но ра­бо­та­ют над этой про­бле­мой.

За­то в ито­ге гре­му­чая смесь кис­ло­ро­да и во­до­ро­да об­ра­зу­ет­ся не в от­дель­ных ем­ко­стях, а по­чти не­по­сред­ствен­но в точ­ке ис­поль­зо­ва­ния. По­это­му го­рел­ка SafeFlame не нуж­да­ет­ся в от­дель­ных ем­ко­стях, где на­кап­ли­ва­лись бы эти ка­приз­ные и не­без­опас­ные га­зы. Их и нет фак­ти­че­ски — есть лишь без­опас­ная во­да до то­го мо­мен­та, по­ка не по­да­но элек­три­че­ство и не на­ча­лось ис­поль­зо­ва­ние го­рел­ки.

Кста­ти, SafeFlame — уже не про­сто ин­же­нер­ная кон­цеп­ция, а впол­не ра­бо­чие про­то­ти­пы ре­аль­но­го устрой­ства, ко­то­рые про­хо­дят ис­пы­та­ния в Ев­ро­пе. Раз­ра­бот­чи­ки обе­ща­ют, что в про­да­жу они по­сту­пят в са­мом бли­жай­шем бу­ду­щем.

«ЭСТЕТ» ОТКРЫВАЕТ МАГАЗИН ПРИ ЗАВОДЕ

 6 декабря 2013 года состоится торжественное открытие магазина «Эстет» по адресу: ул. Веткина, д 2а, стр. 3.

Фирменный магазин будет открыт непосредственно рядом с заводом Ювелирного дома «Эстет», производственный комплекс которого признан крупнейшим в Европе, и покупатели смогут приобрести здесь ювелирную продукцию по заводским ценам.


Магазин «Эстет», ул. Веткина, д.2а, стр.3.jpg

Магазин, который занимает 250 кв.м, будет разделён на три зала: Премиальный, Драгоценный и Золотой, посвященные, соответственно, различным сегментам ювелирной продукции: от украшений массового спроса до премиальных класса «люкс». В ассортименте магазина будет представлено около 15 000 наименований.

Фирменный магазин при заводе Ювелирного дома «Эстет» вскоре станет и настоящим ювелирным центром: рядом с ним откроются ювелирная мастерская, ломбард, магазин по продаже драгоценных и ювелирных камней и геммологическая лаборатория, которая будет осуществлять квалифицированную экспертизу драгоценных камней и ювелирных изделий.ՏԻԿԻՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ ԹՈՌՆԻԿԸ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ

  Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկնոջ մտահղացմամբ և էսքիզով պատրաստվել է արվեստի գլուխգործոց:
 Հատկանշական է այն, որ ՏԻԿԻՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ ԹՈՌՆԻԿԸ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ: 

 Կյանքի խորհրդանիշը համարվող և Սարգիս Սահակյանի կողմից  Ֆաբերժեի ոճով պատրաստված Շքեղ՝ Բարձրաճաշակ, գունային համաչափ երանգներով, ընտիր, թանկարժեք քարերով և գեղարվեստական  էմալով պատված Ձվի վրա կանգնել է Արագիլը՝ մանուկների հեքիաթային, բարի հերոսը, կտուցին Փոքրիկ Բալիկ

 Իսկ  ՀԵՔԻԱԹԸ  շարունակվում է:  Հրաշք Ձուն բացվում է: Ներսում արծաթյա  Օրօրոցն է՝ Փոքրիկ ՌԻՏԱՅԻ հանգստավայրը և ՏԱՏԻԿԻ Նվերը՝ արծաթյա Մանյակ, Գունային համահունչ, Հինգ Շքեղ Քարերով: Կենտրոնում ՄԵՐ ՏԵՐ ԵՎ ՓՐԿԻՉ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԽԱՉԸ: ԽԱՉԻՑ ձախ Առաջին Տիկնոջ Թոռնիկի Անվան առաջին երկու տառերն են՝ Ռ. Ի. , աջ կողմում՝ Տ. Ա. , ՌԻՏԱ

  Իսկապես որ ՀՐԱՇՔ ՄՏԱՀՂԱՑՈՒՄ, ոսկերչական արվեստի ճանաչված Վարպետ Սարգիս Սահակյանի Փայլուն կատարմամբ:

   Իսկ ԻՐԱԿԱՆ ՀՐԱՇՔԸ ՓՈՔՐԻԿ ՌԻՏԱՆ է: ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵԶ և ՔՈ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ:   ԵՎՍ ՄԵԿ ՀՐԱՇՔ՝ ՓՈՔՐԻԿ ՄԱՐԻԱՄԸ 


   Գագիկ Սարգսյան

  Ոսկերչական արվեստի ճանաչված Վարպետ Սարգիս Սահակյանի  գործերից:


Նախորդը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
Հաջորդը
Վեբ դիզայն և ծրագրավորում` ZXQ-systems|

free counters